Odborné sociální poradenství

Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci klientům starším 15-let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do psychických, vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. (registrovaná sociální služba dle § 37, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Nabízíme

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • zprostředkování navazujících služeb
  • sociálně terapeutické činnosti (poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblastech vzdělávání)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím)

PRVNÍ KROK „Jen odvahu najít udělat ten první krok musíte najít. Je to běh na dlouhou trať a záleží jen a jen na nás, jak dlouho nám to potrvá, než si srovnáme v hlavě všechny priority"

paní H.
paní H.

- osoby starší 15-let, které pociťují, že mají problém s konzumací alkoholu, jiných návykových látek, patol. hráčstvím - osoby s problémy způsobenými užíváním alkoholu, jinými návykovými látkami či hazardní hrou - osoby s rozvinutou závislostí na alkoholu, návykových látkách, patologickém hráčství - příbuzní a blízcí osob, které mají problém s alkoholismem či problematickým pitím, návykovými látkami, hazardní hrou

- mladším 15-let - se sluchovým handicapem, které si nezajistí tlumočníka do znakové řeči - se zdravotním znevýhodněním vyžadujícím bezbariérový přístup do poraden - mluvícím jiným jazykem než českým a slovenským, pokud si nezajistí tlumočníka

- dodržování lidských práv a základních svobod - nízkoprahovost - anonymita - dobrovolnost - důvěrnost a mlčenlivost - rovnost - individuální přístup - odbornost služby a kvalita služby - služba je poskytována klientovi bezplatně