Historie

Historie vzniku Modrého kříže

Modrý kříž byl založen pastorem Louisem-Lucienem Rochatem ve Švýcarsku roku 1877. Na počátku nesla organizace název "Organizace švýcarského sdružení pro abstinenci" a způsob svého řízení převzala z Červeného kříže. Rochat se myšlenkou inspiroval v Anglii, přestože kolébkou hnutí abstinence jsou Spojené státy americké. Odtud dospěla idea hnutí do Evropy. Na počátku amerického hnutí stojí Francis Murphy, který v roce 1870 založil "Hnutí modré stuhy" (původ názvu modrá stuha pochází z Bible, 4. Mojžíšova 15:37-39). Členové tohoto hnutí hlásali myšlenku povinnosti abstinujících křesťanů a pomoci svým bratrům, kteří nadužívají alkohol. Rochat se zavázal pro naprostou abstinenci. Stal se tak příkladem pro jiné členy Organizace švýcarského sdružení pro abstinenci.

Velmi brzy se ukázalo, že závislým na alkoholu pouhé hlásání myšlenky nestačí. Byla nutná lékařská pomoc, která je jedním z elementárních základů pomoci zbavení se závislosti. Krátce po založení Modrého kříže ve Švýcarsku vzniká Modrý kříž v Německu a ve Francii. Vedení těchto organizací se shodlo na nutnosti vzájemné spolupráce. Stejní lidé, kteří společně s pastorem Rochatem založili Modrý kříž ve Švýcarsku, začali spolupracovat na mezinárodní úrovni. Zpočátku se spolupráce rozvíjela v zemích Evropy, později se rozšířila až do Afriky.

V České republice byla nestátní nezisková organizace Modrý kříž v České republice založena v roce 2003. Činnost organizace je motivována křesťanským posláním nesení pomoci bližnímu a je uskutečňována profesionálními metodami práce.

V začátcích svého působení byla sociální služba realizována pouze dobrovolníky. V roce 2005 se organizace stala součástí Mezinárodního Modrého kříže a zahájila činnost při azylovém domě v Karviné. Postupem času se však ukázalo, že zájem o služby mají i lidé z široké veřejnosti, a tak se organizace přesunula do vlastních prostor a byla otevřena první samostatná poradna Modrého kříže.

Od roku 2009 byl Modrý kříž v ČR finančně podpořen Norským Modrým křížem, který získal finanční prostředky z televizní kampaně. Podpora měla jasné kritéria a celý projekt administrovala centrála ve Švýcarském Bernu. Díky tomuto projektu byly v Moravskoslezském a Zlínském kraji v následujících třech letech otevřeny čtyři poradny a to ve městech: Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí, Český Těšín a Ostrava. IFBC (International Federation of BlueCross) je nezisková a nepolitická organizace, která má v současné době 45 členů sídlících především v Evropě, Africe, Jižní Americe, Indii a Japonsku. Jako střešní organizace podporuje Mezinárodní Modrý kříž rozvoj svých členských organizací, ať již finančně nebo při řešení praktických problémů, či zvyšování kvality služeb pro cílovou skupinu. Hlavním smyslem činnosti IFBC je ve spolupráci se všemi členskými organizacemi vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu znalostí a zkušeností, vytváření nových příležitostí, přenos knowhow a vznik nových partnerství.

V roce 2010 pokračoval Modrý kříž v České republice v realizaci projektu financovaného z fondů Mezinárodního Modrého kříže. Jako střešní organizace podporuje Mezinárodní Modrý kříž rozvoj svých členských organizací, ať již finančně nebo při řešení praktických problémů, či zvyšování kvality služeb pro cílovou skupinu. Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření a podpora rozvoje sítě služeb v Moravskoslezském a Zlínském regionu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu. V lednu 2010 jsme otevřeli novou poradnu ve Valašském Meziříčí a v dubnu v Českém Těšíně.

Koncem roku 2010 proběhlo jednání mezi vedením Modrého kříže a ředitelkou Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín o pronájmu nebytových prostor pro poradnu Modrého kříže. Od 1.1.2011 jsme tak mohli zahájit provoz poradny v novém městě. Slavnostní otevření Poradny Modrého kříže ve Vsetíně proběhlo dne 7.1.2011 za účasti zástupců města. Poradna Modrého kříže začala v Ostravě působit dne 30.5.2011 a stala se tak nejmladší Poradnou Modrého kříže v České republice. V únoru jsme se zapojili do Individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Hlavním přínosem projektu obecně je podpora existence služeb, které mohou efektivně pomoci obyvatelům celého Moravskoslezského kraje. Díky výše uvedenému projektu jsme mohli rozšířit kapacitu našich služeb, udržet a nadále rozvíjet jejich kvalitu, iniciovat a zintenzivnit spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a dalšími zainteresovanými subjekty (např. psychiatrické léčebny, ambulance, sociální odbory obcí, měst, Krajský úřad MSK..).

V roce 2012 jsme otevřeli čtyři terapeutické skupiny, dvě v Ostravě, jednu v Karviné a Českém Těšíně, a také vznikla jedna svépomocná skupina ve Valašském Meziříčí. V roce 2012 jsme v rámci poskytovaných sociálních služeb pracovali celkem s 424 klienty. Získali jsme 2,5 letou podporu ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR na poskytování služeb následné péče. Mgr. Jana Kupková, náměstkyně pro sociální práci, byla zvolena do Mezinárodního výboru IFBC (Mezinárodní Modrý kříž), a stala se také vedoucí skupiny protidrogové prevence Moravskoslezského kraje. V Karviné byl obměněn tým pracovníků a ve Vsetíně byla nová sociální pracovnice. Poradna Vsetín se na začátku roku 2012 přestěhovala do nových prostor na Náměstí kvůli lepší dostupnosti. Místní televize Beskyd natočila reportáž o práci Modrého kříže v Poradně Valašské Meziříčí.

Rok 2013 byl významným mezníkem v práci Modrého kříže v ČR. Po pěti letech skončila finanční podpora z Mezinárodního Modrého kříže (IFBC) se sídlem v Bernu ve Švýcarsku. Cíle, které jsme si stanovili v roce 2008, byly splněny. Otevřeli jsme pět poraden ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně, Ostravě, Valašském Meziříčí a Vsetíně. 1.ledna 2013 byl zahájen projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je kvalitní poskytování služeb následné péče v Moravskoslezském kraji. Cílovou skupinou jsou osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, které absolvovaly ústavní nebo jinou léčbu závislostí, nebo abstinují samy bez odborné zdravotnické pomoci. Pořádali jsme historický první benefiční večer na podporu poradny ve Valašském Meziříčí.

Od 1.září 2014 je v poradně Modrého kříže v Ostravě realizován individuální projekt „Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek.“ V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme ambulantní službu, která nabízí poradenství, podporu a pomoc klientům ve věku od 15-18 let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, jiných návykových látek nebo gamblingu dostali do vztahových, výchovných, existenčních a jiných potíží, a rovněž se chtějí na řešení své životní situaci aktivně podílet. Jsme přesvědčení, že snížením věkové hranice jsme přispěli k rozšíření poskytovaných sociálních služeb nejen pro mladistvé, ale také pro jejich rodiče a blízké osoby. V polovině roku 2014 jsme byli nuceni ukončit provoz poradny ve Valašském Meziříčí z důvodů chybějících finančních prostředků z MPSV. Vnímáme to jako systémovou chybu ze strany Zlínského kraje, který nedal doporučení MPSV i přes to, že poradna ve Valašském Meziříčí fungovala více než čtyři roky a byla jedinou poradnou pro danou cílovou skupinu ve Zlínském kraji.

Rok 2015 byl rokem bilancování naší práce, a také vývoje organizace v průběhu 10 let. Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat dvě konference, které se svým obsahem a významem zásadně lišily. V dubnu jsme zrealizovali odbornou konferenci pod názvem „Význam služeb následné péče v systému adiktologických služeb“. Cílem konference bylo zhodnotit období realizace projektu, který byl financován z programu OPLZZ „Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné péče v MSK“. V úterý 20.10.2015 jsme si udělali ze všedního dne den sváteční a připomněli jsme si vznik Modrého kříže v České republice. Konference se konala se v Českém Těšíně. Velkým privilegiem pro nás bylo na konferenci přivítat zahraniční hosty, a to současného prezidenta Alberta Moukola, bývalého prezidenta mezinárodního Modrého kříže Geira Gundersena s manželkou, a také terapeuty, kteří byli u našich začátků - Hermanna Hägerbäumera a Stefana Liguse. Mezi pozvanými byli zástupci Modrého kříže z Polska z Bielska Bialej. Nechyběli zastupitelé měst, kraje, místních církví, bývalí i současní pracovníci a členové výboru Modrého kříže.

V minulém roce jsme úspěšně absolvovali neohlášenou Inspekci kvality sociálních služeb v Poradně v Českém Těšíně, inspekce se týkala služeb následné péče. V regionální televizi Polar jsme měli možnost prezentovat video spot na téma závislost v rodině, který běžel po dobu jednoho měsíce několikrát denně. V červnu jsme v naší centrále přivítali skupinu 19 dobrovolníků a pracovníků z Norského Modrého kříže. Na Poradnách v Ostravě a Frýdku-Místku byl obměněn tým pracovníků a do Karvinské poradny byla přijata nová terapeutka. Před koncem roku Česká televize natočila dvě krátké reportáže o práci Modrého kříže v Ostravské poradně.

Rok 2017 byl přelomovým rokem v oblasti financování sociálních služeb, za což patří poděkování především vedeni Moravskoslezského kraje, ale také městům a obcím s kterými spolupracujeme. Kromě přímé práce s uživateli návykových látek či patologickými hráči jsme se věnovali také poradenství a terapii pro rodinné příslušníky a osoby blízké, či spolupráci se specifickou cílovou skupinou mladistvých. Ve Frýdecko-Místecké poradně byl v období duben– listopad 2017 realizován program „Zkus to s námi“. V rámci tohoto projektu bylo uzavřeno 9 smluv, 5 z nich dokončilo program v plném rozsahu. Aktivně jsme rozvíjeli a prohlubovali spolupráci s institucemi a organizacemi působícími na území měst a v okolí, jako jsou např. PMS, OSPOD, MP, Slezská diakonie, Sociální odbory měst, psychiatři apod., V rámci propagace jsme dali o sobě vědět, prostřednictvím médií. TV Polar, Karvinský deník, Ostravská radnice, Karvinsko 5+.

V roce 2018 oslavil Modrý kříž 15 let působení v Moravskoslezském kraji a díky 7 poskytovaným sociálním službám jsme v loňském roce poskytli odbornou pomoc celkem 722 lidem, kterým užívání návykových látek nebo hraní hazardních her nějakým způsobem zkomplikovalo jejich životní situaci. Úspěšně jsme absolvovali inspekci kvality sociálních služeb se ztrátou pouhého jednoho bodu. V listopadu spatřilo světlo světa první naše propagační video, které je na našem webu. Velké díky patří bývalým klientům našich poraden, kteří ve videu sdílejí svou životní zkušenost. V červenci 2018 vyšel historicky první newsletter Modrého kříže. Chceme moderním způsobem sdělovat spolupracujícím organizacím, institucím a jednotlivcům, co je v naší organizaci nového.