Služby následné péče

Posláním služby je pomoci klientům starším 18ti let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce, udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování. (registrovaná sociální služba dle § 64, zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., v platném znění)

Nabízíme

  • sociálně terapeutické činnosti vedoucí k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociálním začleňování osob)

NA CESTĚ „Po každém sezení jsem si víc a víc jistější, že všechno zvládnu bez alkoholu. Nacházím tu svojí vnitřní sílu v to, že abstinence má smysl, protože můj život je takhle opravdu kvalitnější a bez výčitek svědomí.“

paní Zdena
paní Zdena

Osoby starší osmnácti let závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, které: - úspěšně absolvovaly ústavní léčbu závislosti ve zdravotnickém zařízení - absolvovaly ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách v délce minimálně 3 měsíce - se podrobují ambulantní léčbě závislosti, a to již minimálně 3 měsíce - prohlašují, že abstinují bez odborné pomoci minimálně po dobu tří měsíců

- mladším 18-let - se sluchovým handicapem, které si nezajistí tlumočníka do znakové řeči - se zdravotním znevýhodněním vyžadujícím bezbariérový přístup do Poraden. - mluvícím jiným jazykem než českým a slovenským, pokud si nezajistí tlumočníka - u nichž dojde k porušení abstinence, nemají však na své jednání náhled, neuvědomují si závažnost situace, nemají zájem ji aktivně řešit, anebo nechtějí znovu abstinovat.

- dodržování "Listiny základních práv a svobod". - nízkoprahovost - dobrovolnost - důvěrnost a mlčenlivost - rovnost - individuální přístup - odbornost služby a kvalita služby - služba je poskytována klientovi bezplatně